آدرس مركز تحقيقات علوم رفتاری :

شاهرود-ميدان هفت تير-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مركزتحقيقات مطالعات باروری و سلامت زنان

تلفن تماس:32395054-023