مرکزتحقیقات علوم رفتاری واجتماعی در سلامت به عنوان یک مرکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود ، بر اساس انديشه توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت وظیفه خود می داند با جلب مشارکت و همكاريهاي کیفی سایر رشته های علوم از طریق بسط و توسعه دانش و بینش افراد با رویکرد تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه و در راستای برنامه های توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران تلاش نماید و متعهد می گرددبا پی جویی و توسعه مشارکت روز افزون محققین دانشگاه، تمامي توانائيهاي دانشگاه را در اختیارجامعه قرار داده، با استفادهاز توسعه کمی وکیفی تحقیقات کاربردی وجذب فن آوری های نوین بهداشتی ودرمانی وایجاد بستر مناسب جهت انجام تحقیقات بین رشته ای ،هدفمند نمودن تحقیقات وهدایت پژوهش ها به منظور رفع تنگناهای بهداشتی وسلامتی جامعه گام بردارد.این مرکزتحقیقات تلاش مي كند که با برنامه ريزي، نظارت و اجراء فعاليتها ، ضمن تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه علوم رفتاری واجتماعی در راستاي ارتقاء سلامت روانی وتوسعه عدالت اجتماعی وسلامت جامعه گام بردارد.

اصول ارزشي زيرچراغ هدايت ما در همه لحظات و فعاليتهاي اين مركز مي باشند:

*برترين بودن در همه عرصه ها

* پای بندی مداوم به اصول اخلاقی و صفات حرفه اي و تكريم روابط انسانی و سازمانی

*فراهم ساختن بستر لازم جهت مشارکت تمامي ذی نفعان ( پژوهشگران ، محققین و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شریک در بخش سلامت)در مداخلات مبتنی بر پژوهش در جهت ارتقاء سلامت اجتماعی ورفتاری

* محترم شمردن مالکیت معنوی و مادی دست اندركاران پژوهش

* تعيين اولويت انجام تحقیقات بر اساس ظرفیتهای بومي و با توجه به ظرفيتهاي اجتماعی و فرهنگي جامعه

*پشتكار، صبر و بردباری،اهتمام به رعایت کرامت انساني و اصول اخلاق در پژوهش